Passend onderwijs Gennep Bergen Mook

Passend Onderwijs Noord-Limburg

Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Het belangrijkste doel is: voor alle leerlingen, zo thuisnabij mogelijk, de beste onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs.

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband bestaat uit:

Extra ondersteuning voor leerlingen

· die niet goed kunnen lezen (dyslexie),

· die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie),

· met een lagere intelligentie dan gemiddeld,

· met een hogere intelligentie dan gemiddeld,

· met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate).

Dit betekent op schoolniveau:

· begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas,

· duidelijke afspraken over de veiligheid op school,

· duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg,

· duidelijke afspraken over medische handelingen op school.

De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school.

Voor onze school betekent dat:

·

·

Naast de basisondersteuning kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning.

In schema:

Basisondersteuning Niveau 1: Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht Niveau 2: Handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding, waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen

Lichte ondersteuning Niveau 3: Arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteunings- middelen/expertise S(B)O) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs

Zware ondersteuning Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs

Samenwerking met ouders

Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Indien nodig wordt er voor het kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin concrete doelen en activiteiten staan en het perspectief wordt geschetst voor het vervolgonderwijs na de basisschool.

Aanmelding lichte en zware ondersteuning

Toekenning van extra ondersteuning (niveau 3) wordt betaald uit gelden van passend onderwijs Noord-Limburg en loopt via het Bovenschools Ondersteuningsloket. Aanmelding gebeurt in principe door de school, liefst in goed overleg tussen ouders en school.

Als extra ondersteuning op de basisschool (niveau 3) ontoereikend wordt geacht kan het ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor:

· Het speciaal basisonderwijs (niveau 4)

· Het speciaal onderwijs (niveau 5)

o cluster 3:

§ Zeer moeilijk lerende kinderen

§ Langdurig zieke kinderen

o cluster 4:

§ Kinderen met hulpvragen op het gebied van gedrag

Deze toelaatbaarheidsverklaringen hebben altijd een tijdelijk karakter. Na de afgesproken termijn zal opnieuw bij het ondersteuningsloket afgewogen worden of er sprake is van herindicatie dan wel overstap naar een andere vorm van onderwijs. Ouders worden te allen tijde hierbij betrokken.