Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op onze school geeft ouders/verzorgers en leerkrachten de mogelijkheid, volgens het medezeggenschapsregelement, invloed uit te oefenen op het beleid dat door onze school wordt uitgevoerd. De leden van de medezeggenschapsraad worden door de geleding zelf gekozen.

Zo is in het reglement (ligt ter inzage op school) een aantal punten opgenomen die het bevoegd gezag alleen mag uitvoeren nadat zij de medezeggenschapsraad in de gelegenheid heeft gesteld hierover haar advies uit te brengen. Ook staan in het reglement punten beschreven die het bevoegd gezag alleen mag uitvoeren met instemming van de medezeggenschapsraad. Verder is de medezeggenschapsraad bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die met school te maken hebben en kan ze hierover voorstellen doen aan het bevoegd gezag en/of directie.

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de kinderen en het personeel van de Klimop en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en wij nodigen u dan ook van harte uit om de vergaderingen bij te wonen.

De leden zijn:

Oudergeleding:

Peter Jan Koks

Claire Voskuilen

Anke v.d. Klugt

 

Personeelsgeleding:

Chantal Schut

Peter Cornelissen

Frank Pijpers

Informatie met betrekking tot de schooltijden.

continurooster1
continurooster2
continurooster 3
Reactie vragen ouders

Onderaan deze pagina vindt u de agenda’s en vastgestelde notulen.

Agenda’s:
VERGADERINGMR58
VERGADERINGMR59
VERGADERINGMR60
VERGADERINGMR61
VERGADERINGMR62
VERGADERINGMR63
VERGADERINGMR64
VERGADERINGMR65
VERGADERINGMR66
VERGADERINGMR67
VERGADERINGMR68
VERGADERINGMR69
VERGADERINGMR70
VERGADERINGMR71
VERGADERINGMR72
VERGADERINGMR73
VERGADERINGMR74
VERGADERINGMR75
VERGADERINGMR76
VERGADERINGMR77
VERGADERINGMR78
VERGADERINGMR79
VERGADERINGMR80
VERGADERINGMR81
VERGADERINGMR82

VERGADERINGMR83

Notulen:
notulen 10-10-2013
notulen 21-11-2013
notulen-9-1-2014
notulen 13-3-2014
notulen 12-6-2014
notulen  02-10-2014
notulen 08-01-2015
notulen 12-03-2015
notulen 11-06-2015
notulen 1-10-201
notulen 19-11-2015
notulen 28-2-2016
notulen  7-4-2016
notulen 14-7-2016
notulen 13-10-2016
notulen 17-11-2016
notulen 12-1-2017
notulen 30-03-2017
notulen 1-6-2017
notulen 16-11-2017
notulen 11-01-2018
notulen 22-02-2018
notulen 29-03-2018