Daltonpijlers

 

Samenwerken

Het principe van samenwerken sluit aan bij onze maatschappij.
In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband belangrijk. In een Daltonschool krijgen de kinderen de gelegenheid elkaar te helpen bij spel en werk. Dit kan zowel bij het spelen in de bouwhoek in de onderbouw als bij het maken van rekenopdrachten in de bovenbouw. Het samenwerken geldt voor het werken aan de taken en bij het groepswerk.

Het samenwerken heeft een tweeledig doel:
het vergroten van het leereffect doordat de kinderen elkaar om hulp kunnen vragen bij het oplossen van een probleem.
het bevorderen van de sociale ontwikkeling doordat kinderen bij het samenwerken rekening dienen te houden met anderen en leren iets voor elkaar over te hebben.
Dit samenwerken moet geleerd worden. Immers elkaar op het goede spoor zetten is iets anders dan voorzeggen.

Zelfstandigheid

Op een Daltonschool ligt een groot accent op de zelfstandigheid. De kinderen willen zelf nieuwe dingen ontdekken. Zelfstandigheid houdt in zelfwerkzaamheid.
Na de klassikale of individuele instructie door de leerkracht gaan de kinderen direct aan het werk om de aangeboden stof te verwerken. Hierdoor worden de kinderen direct zelf aan het denken gezet, wat betere begripsvorming en denkstructuren oplevert bij de kinderen. Tevens zullen kinderen dan actiever zijn tijdens de schooluren. Dit kan een effectiever gebruik van de beschikbare leertijd opleveren.
De kinderen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de te beheersen leerstof, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de gebruikte materialen, het op orde houden van het lokaal, school en speelplaats en het rekening houden met elkaar.

Zelfverantwoordelijkheid

Voor het kind zal het leren hanteren van het principe zelfverantwoordelijkheid een proces zijn dat langzaam verloopt. De school zal in een geleidelijk proces het kind vertrouwd moeten maken met dat principe en daaraan inhoud moeten geven. De spelende kleuter en de 12-jarige zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate die zelfverantwoordelijkheid moeten ervaren. Zij hebben ruimte nodig om met vrijheid te leren omgaan. In de loop der jaren wordt het kind geleerd vrij te zijn in:

Niet alle kinderen kunnen dezelfde vrijheid aan en zullen niet in gelijke mate zelfstandig kunnen functioneren.

De taak
De taak is een belangrijk hulpmiddel om de drie principes van het Daltononderwijs te bereiken. Afhankelijk van wat het kind aankan, krijgt het of een dag-, halve week- of weektaak. Iedere taak wordt door de leerkracht samengesteld. Tijdens de Dalton blokuren wordt aan de taak gewerkt.
Een gemaakt/beheerst onderdeel wordt door het kind afgekleurd met de dagkleur. Aan het eind van de dag of week moet de taak af zijn. Alle taken worden bewaard, zodat ze ook besproken kunnen worden met de ouders/verzorgers.

Voordelen van het Daltononderwijs